Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээх, зарим хязгаарлалтын арга хэмжээ авах тухай тогтоол

2020-03-02


Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээх, зарим хязгаарлалтын арга хэмжээ авах тухай Улсын онцгой комиссын тогтоол

tIfiL58gyQXbpWD.jpg
sPWHAa6yo0IJqNN.jpg

Хамтран ажилладаг байгууллагууд